Prodajni pogoji

Cene veljajo v trenutku naročila in se ne morejo naknadno spremeniti. Pridržujemo si pravico do sprememb cen v primeru, da to storijo naši dobavitelji. Pridržujemo si pravico do napake pri objavi cen. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV, ker SIESTA, Gregor Sebanc s.p. ni davčni zavezanec.

V primeru prednaročila, pošlje trgovec kupcu naročeno blago šele potem, ko je kupnina plačana v celoti. V kolikor plačilo ne bo izvršeno v roku, trgovec ne more jamčiti dobave. Do poplačila celotne kupnine je blago last trgovca.

V primeru zamude s plačilom je kupec dolžan plačati prodajalcu zamudne obresti v višini, kot jih določa zakon.

Kupcu, ki je zamudil s plačilom, zapade celotna preostala kupnina v takojšnje plačilo. Trgovec lahko preostanek kupnine sodno izterja z zakonitimi zamudnimi obrestmi, pred tem pa kupcu pusti petnajstdnevni rok za poravnavo obveznosti.

Kupec se obveže, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo prebivališča po datumu, ko je bila sklenjena pogodba, sporočil trgovcu najkasneje v osmih dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, bo trgovec podatke o kupcu iskal prek pristojnih upravljavcev podatkov.

Kupec je dolžan trgovcu pisno sporočiti morebitno reklamacijo oziroma morebiten odstop od pogodbe najpozneje v petnajstih dneh po prejemu blaga. V primeru, da kupec odstopa od pogodbe/naročila, mora predmet naročila vrniti nepoškodovan najpozneje v štirinajstih dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, trgovec pa mu vrne že plačano kupnino.

Kupec ima pravico obvestiti trgovca, da odstopa od pogodbe v 14 dneh (pravne osebe – nemudoma) od prejema blaga na naslov trgovca. Kupec se tej pravici ne more vnaprej odpovedati. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Kupec mora prejeto blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti trgovcu v 14 dneh potem, ko je obvestil trgovca o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Kupec z oddajo naročila dovoljuje, da prodajalec vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki kupca. Kupcu je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01). Pogodba o nakupu blaga (naročilnica) bo shranjena na sedežu prodajalca in bo na pismeno zahtevo dostopna kupcu.

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. S klikom na gumb [ Pošlji naročilnico ] kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom prodajno plačilnih pogojev, na katere je bil izrecno opozorjen in jih je tudi prebral.

Za izvedbo naročila pod zgoraj navedenimi pogoji jamči upravitelj spletne trgovine:

SIESTA, trgovina in storitve, Gregor Sebanc s.p.
Prežihova cesta 11, 4260 Bled
Matična številka: 8606072000
Davčna številka: 72413034
Kontaktni podatki: e-mail: info@siesta.si, telefon: 031 353 776

Pritožbeni postopki

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@siesta.si ali pa po klasični pošti.

Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika. V primeru zahtevka uporabnika, iz naslova napake na blagu oziroma garancije, je uporabnik dolžan priložiti tudi blago v originalni embalaži z vso pripadajočo dokumentacijo. Reševanje pritožb, pripomb in zahtevkov poteka v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Odgovornost za stvarne napake

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemur mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje na naslov, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne  napake na blagu, ki se pokažejo po tem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Odstop od pogodbe

SKLICUJEMO se na 43.č in 43.d člen ZVPot, ki jih lahko v celoti preberete tukaj:

Če z blagom ali storitvijo niste zadovoljni, lahko v 14 dneh od dobave blaga, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev pisno sporočite ponudniku, da odstopate od pogodbe, in sicer pisno na poštni naslov ali e-naslov.

Stroške vračila blaga plača kupec. Blago morate vrniti nepoškodovano in neuporabljano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži po pošti ali osebno na naslov prodajalca.

Priložena mora biti kopija dokumenta, ki dokazuje istovetnost blaga in kupca tega blaga, ki je bil priložen dobavi tega blaga.

Obrazec za odstop od pogodbe najdete tukaj.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@siesta.si ali pisno na naslov prodajalca. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s “Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov”, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.

Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

2. vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču kupca.